با دقت دوباره در مقادیر جدول 3-2 می بینیم که این مقادیر محدود به بازه صفر و یک هستند. به هر حال تغییرات نظاره شده در جدول 3-2 ناشی از مازاد ورودی یا کمبود خروجی می باشد. به علاوه این وضعیت در مسائل تجاری و سیاسی- اجتماعی (اقتصادی) که مورد توجه این پایان نامه می باشد، رایج می باشد. به این خاطر می باشد که از ارتباط(1-4) کمتر بهره گیری می کنیم. به علاوه این فرمول به حالت یک خروجی، یک ورودی محدود می باشد. کوشش برای توسعه آن به حالت چند ورودی، چند خروجی به مشکلاتی منجر می گردد که قبلا در بحث بهره وری جزئی و بهره وری کل تبیین داده گردید.

شکل  ‏33  : بهبود شعبه A

 

  • حالت دو ورودی و یک خروجی

برای رسیدن به حالت چند ورودی، چند خروجی، جدول 3-3 را در نظر می گیریم که در آن عملکرد 9 فروشگاه بزرگ که هر یک دو ورودی و یک خروجی دارند، فهرست شده می باشد. اولین ورودی x1 تعداد کارمندان (برحسب 10 ‏نفر) و دومین ورودی، x2،‏مساحت فروشگاه (برحسب 1000 ‏متر مربع) می باشد که تنها خروجی، y اندازه فروش (برحسب0 0 0 0 0 ‏1دلار) می باشد. توجه کنید که اندازه فروش معادل 1 ‏واحد با فرض بازده به مقیاس ثابت در نظر گرفته شده می باشد. نمودار فروشگاه در حالی که نسبت های

به عنوان محور در نظرگرفته شده اند (محورهایی که)، در شکل 3-4 ارائه شده می باشد. همان نقاط را می توان در داخل ناحیه محدود به مرز کارا، خط افقی که از C می گذرد و خط عمودی که از E ‏می گذرد، پوشش داد. این ناحیه را مجموعه امکان تولید(PSS) ‏می نامیم. به عبارت دقیق تر آن بایستی فرض “مجموعه امکان تولید قطعه قطعه خطی می باشد” نامیده گردد زیرا تضمینی برای قطعه قطعه خطی بودن مرز این ناحیه یعنی از قطعه هایی مانند پاره خط واصل EوD یا D و C تشکیل شده باشد، وجود ندارد، به این ترتیب فرض می گردد نقاط نظاره شده گواه بر امکان تولید به نرخ های مشخص شده به وسیله مشخصات هر نقطه در این ناحیه می باشند.

                                                   جدول ‏33: حالت دو ورودی و یک خروجی

 

فروشگاه                             A       B       C       D       E       F       G       H       I

کارکنان           x1          4       7       8       4       2       5       6       5/5    6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مساحت          x2      3       3       1       2       4       2       4       2/5    2/5

فروش            y        1       1       1       1       1       1       1       1       1

 

کارایی نقاطی که روی مرز کارا قرار ندارند به روش زیر اندازه گیری می گردد. برای مثالA ‏ کاراست. برای اندازه گیری ناکارایی آن فرض کنید  OAخط واصل از مبدأ به A ‏، مرز کارا را در P قطع کند (شکل3-4 را ببینید). آن گاه کارایی A می تواند به صورت زیر ارزیابی گردد:

=0/8571

یعنی ناکارایی A بایستی به وسیله ترکیبی از D و E ارزیابی گردد (زیرانقطه Pروی خط واصل بین این دو نقطه می باشد).  Dو  E ‏مجموعه مرجع  A ‏نامیده می گردد. مجموعه مرجع ممکن می باشد از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر تغییر کند. برای مثال مجموعه مرجع B شامل نقاط D و C در شکل 3-4 ‏‏می باشد. همچنین می توان نظاره نمود که بسیاری از فروشگاه ها در اطراف D قرار گرفته اند و می توان گفت که D یک فروشگاه کاراست که “نماینده” می باشد، در حالی که اگر چه C و E ‏کارایند اما درجمع پاره خط های مرز مشخصات منحصر بفردی دارند که از سایر مشاهدات دور هستند .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل