جدول 3-4 تعداد مشتریان (بر حسب 10 نفر) و همچنین اندازه فروش (بر حسب 100000 دلار) به هر فروشنده را برای 7 فروشگاه نشان می دهد. برای اینکه یک مرز یکه بدست آوریم آنها را بر تعداد کارمندان (فر وشندگان) که تنها ورودی مساله می باشد تقسیم کرده ایم. مرز کارا خط واصل بین نقاط B، E، F، G مطابق شکل 3-5 می باشد.

‏ناحیه  محدود به محورها و مرز کاراست. فروشگاه های A ، C، و D ناکارا هستند و کارایی آن ها بر اساس مرز کارا قابل ارزیابی می باشد. برای مثال در شکل3-5 ارزیابی کارایی D به صووت زیر انجام می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(3 – 5 )                              =0/75

که در (D،O) d  و P)،O) d به ترتیب فاصله نقاط D و P از مبدأ می باشند .

نسبت فوق که نسبت در فاصله می باشد “اندازه شعاعی” نامیده می گردد. روش اندازه گیری فاصله منحصر به فرد نیست و برای سادگی نرم اقلیدسی در نظر گرفته شده می باشد.

عبارت داخل رادیکال به ترتیب مختصات D و P می باشند که برای D از جدول 3-4 و برای P از محل تقاطع خطوط  و 2=20-3y1به دست می آید .

با جایگذاری در (1-5)، داریم:

این تفسیر، به عنوان نسبت فاصله ها، با نتایج مباحث قبلی در خصوص چنین نسبت هایی هماهنگی دارد. زیرا این نسبت بر اساس فاصله اقلیدسی از مبدأ روی PPS‏محاسبه می گردد لذا همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود .

همچنین این نتایج را به راحتی می توانیم برای مدیران تفسیر کنیم. مقدار این نسبت در ارتباط (3-5) همواره بین

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل

دسته بندی : پایان نامه