تعریف پایداری انتقال

برای هر مساله مفروض، یک مدل DEA دارای خاصیت پایداری انتقال می باشد اگر با انتقال داده های ورودی یا خروجی در یک مساله جدید همان جواب بهینه ای را داشته باشد که مساله قبلی (اصلی) داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل جمعی در هر دو ماهیت ورودی و خروجی، انتقال پایدار هست زیرا ارزیابی کارایی در این مدل به مبدا مختصات بستگی ندارد. فرض کنید مجموعه داده های (x,y) را با بهره گیری از مقادیر ثابت βr, αi انتقال داده و داده های جدید را به صورت زیر بدست می آوریم:

  • اندازه کارایی مبتنی بر متغیر های کمکی (SBM)

اکنون با معرفی یک اندازه برای ارزیابی کارایی که تحت تغییر واحد اندازه گیری ورودی ها و خروجی پایا می باشد، مدل جمعی را تقویت می کنیم. یعنی اندازه ای را معرفی می کنیم که با تغییر واحد اندازه گیری مثلا متر به کیلومتر تغییری نکند. به گونه کلی ابزاری برای اندازه گیری که اگر xio و xij با= xio  ki xio و kixij= xij وyro  yrj , با cr yro = yro وcr yrj= yrj  تعویض شوند. Ki و cr مقادیر ثابت هستند ،  تغییری حاصل نگردد.

این خاصیت به عنوان مستقل از بعد و مستقل از واحد شناخته می گردد. در این فصل چنین اندازه ای را برای مدل جمعی به شکل SBM تعریف که دارای خواص زیر می باشد:

  • (P1) این اندازه نسبت به واحد اندازه گیری عوامل ورودی و خروجی پایاست (مستقل از واحد).
  • (P2) این اندازه به گونه یکنوا و بر حسب هر متغیر کمکی ورودی و خروجی کاهشی می باشد (یکنواخت).

 

  • مدلهای FDH

مدلهای FDH اولین بار در سال 1984 به وسیله دیپرین و سیمار تولنکز ابداع گردید. اساس کار بر مبنای اصل تحدب در ساختن PPS می باشد. به بیانی دیگر در این PPS ضرورتا ترکیب محدب دو امکان تولید متعلق به مجموعه ی امکان تولید نمی باشد. در نتیجه  با قبول اصولی، شامل مشاهدات بی کرانی اشعه، امکان پذیری و کمینه درون یابی، PPS مدل FDHc به صورت زیر تعریف می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل