پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و با رویکرد کمی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام خواهد گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیۀ مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان هستند.

1-9) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای گرآوری اطلاعات آغاز با مراجعه به کتابخانه و مطالعه اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات پژوهش و سپس  با بهره گیری از روش میدانی، برای گردآوری نظر مصرف کنندگان، با بهره گیری از پرسشنامه اقدام خواهد گردید. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات اولیه از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید. سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی می گردد که پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع خواهد گردید .

1-10) روش تجزیه تحلیل اطلاعات

در این پژوهش از آزمون تحلیل عاملی و همچنین با در نظر داشتن ماهیت  فرضیه ها، از روش های آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون بهره گیری می گردد. از روش های آماری دیگر مورد بهره گیری در این پژوهش، آزمون فریدمن برای مطالعه تفاوت عوامل مؤثر بر انتخاب خرید محصولات ارگانیک می باشد. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss  و  Lisrel بهره گیری خواهد گردید.

1-11) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی

از لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه بازاریابی می باشد و از آنجایی که محصولات ارگانیک شاخه ای از محصولات سبز هستند پس با مقوله ای از بازاریابی با عنوان بازاریابی سبز روبرو هستیم. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه فروشگاه های عرضه کننده مرغ سبز در استان گیلان می باشد که به علت محدود بودن تعداد این فروشگاه ها در استان، محقق به ناچار تقریباً به همۀ آنها مراجعه کرده می باشد.

قلمرو زمانی این پژوهش از زمان آغاز که محقق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شروع به انجام کارو سپس با مطالعات میدانی اقدام به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن نمود، تا پایان آن 6 ماه می باشد.

1-12) جنبه های جدید بودن و نوآوری

مهمترین نوآوری این پژوهش مدل مفهومی آن می باشد که بر گرفته از مدل های گوناگون در زمینه عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک می باشد که برای اولین بار بر روی محصول مرغ سبز در استان گیلان انجام گرفته می باشد.

 

 

1-13) تعاریف واژگان

انتخاب مصرف کنندگان[1]: انتخاب مصرف کنندگان بخشی از فرایند های رفتار مصرف کننده می باشد. بلچ و بلچ[2] رفتار مصرف کننده را فرایندها و فعالیت های افراد در ارتباط باهم، در هنگام جستجو برای انتخاب، خرید، بهره گیری، ارزیابی و یا کنار زدن و انتخاب نکردن محصولات و خدماتی که برای بر ﺁوردن نیاز ها و خواسته های خود احتیاج دارند، تعریف می کنند. انتخاب مصرف کنندگان ﺗﺋوری از اقتصاد خرد می باشد که مرتبط با اولویت بندی کالاهای مصرفی، خدمات و هزینه ها، مصرف و در ﺁخر منحنی تقاضاهای مصرف کننده می باشد. اولویت مصرف کنندگان در انتخاب محصولات چیزی می باشد که توسط مصرف کنندگان ترجیح داده شده و به عنوان گزینه اصلی مصرف کننده نام برده می گردد.

مصرف کننده سبز[3]: مصرف کننده سبز، مصرف کننده ای می باشد که علاقه مند به محیط زیست می باشد. علاقه مندی زیست محیطی یک ویژگی شخصیتی می باشد که با گرایش هایی به سمت مساﺋل زیست محیطی مشخص (از قبیل آلودگی هوا و حفاظت حیات وحش)، طرفداری از سرمایه گذاری های دولت در جهت حفاظت از محیط زیست، مشارکت داوطلبانه در فعالیت های زیست محیطی و اولویت دادن به خط مشی های زیست محیطی، نمایان می گردد (Guber, 2003). گتزنر و گرابنر-کراتر[4]، در پژوهش خود جهت تشریح ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان علاقه مند به محیط زیست، نشان دادند که در کل، سن ، سطح درآمد، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، جنسیت و سطح تحصیلات، در شکل گیری ایده ها و رفتار های زیست محیطی مصرف کنندگان تأثیر دارند.

محصول سبز[5]: محصولی می باشد که ضرر کمتر به محیط زیست وارد آورد و از روش های تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بهره گیری مجدد، بازیافت و کاهش به دست می آورد و دارای سه ویژگی می باشد (Kamble, 2007):

  • برای ارضاﺀ نیازهای واقعی بشر طراحی شده باشد؛
  • برای سلامت بشر ضرر نداشته باشد؛
  • در تمام دوره عمر خود سبز با گردید.
  1. Consumer choice
  2. 2. Belch & Belch, 2007
  3. 3. Green Consumer
  4. Getzner & Grabner-Krauter, 2004
  5. 5. Green Product

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل