تکنیک تحلیل پوششی داده ها که برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیرنده به کار می رود ،دارای مفاهیم و اصولی اولیه می باشد که در اینجا به آنها تصریح می کنیم.

تابع تولید : تابع تولید تابعی می باشد که بیشترین خروجی را از ترکیب ورودی ها فراهم می کند.

اگر مقدار خروجی ها را با Q و ورودی ها را با X1,X2, …,Xm نشان دهیم تابع تولید را می توان به صورت Q=F(X1,…,Xm) نمایش داد.

در تابع تولید فرض بر این می باشد که از ورودی ها به گونه کامل بهره گیری می گردد.به بیانی دیگر Q حداکثر خروجی می باشد که می توان با بهره گیری از ترکیب عوامل  X1,X2, …,Xm  تولید نمود.

 

شکل  ‏36  : تابع تولید

تابع تولید با تعریف بالا مشکلاتی دارد مانند اینکه فقط برای سیستمهای با یک خروجی کاربرد دارد و نیز مشکل در تشخیص ضابطه تعریف F می باشد.

1-2-        مجموعه امکان تولید

مجموعه فعالیت های شدنی را مجموعه امکان تولید نامیده و با T  نمایش می دهند.

چارنز و همکاران (1987)و بنکر و همکاران مجموعه امکان تولید را به این شکل معرفی می کنند :

فرض کنید X بردار ورودی برای یک واحد تصمیم گیرنده و Y بردار خروجی آن باشد.

در این صورت مجموعه امکان تولید به صورت زیر معرفی می گردد :

{ X نامنفی بتواند Y نامنفی را تولید کند : (X,Y) } = T

که X بردار ورودی برای یک واحد تصمیم گیرنده و Y بردار خروجی آن می باشد.

  • خواص مجموعه امکان تولید
  •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    متن کامل

  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دسته بندی : پایان نامه