شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درخت سلسله مراتبی دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها و گزینه‌ها می باشد که سطح معیار آن قابل تقسیم به زیر معیارهای متعدد می‌باشد.

هدفبه پرسش اصلی پژوهش یا مشکلی که قصد داریم آن‌ را حل نماییم هدف گفته می گردد. هدف بالاترین سطح درخت سلسله مراتبی می باشد و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن وظیفه بالاترین سطح تصمیم‌گیری پروژه می‌باشد.
معیارهابه ملاک‌های متضمن هدف و سازنده آن معیار گفته می گردد. معیارها در واقع سنگ محک هدف یا وسیله اندازه‌گیری آن می‌باشد. هر اندازه معیارها بیشتر اجزاء هدف را پوشش دهند و بیشتر اظهار کننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتیجه دقیق‌تر افزایش خواهد پیدا نمود.معیارها دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف می‌باشند. در این سطح می‌توانیم بنا به ضرورت به تعداد مورد نیاز معیار در سطح افقی ترسیم و تنظیم نماییم. معیارهای قابل تقسیم به زیر معیارها و زیر معیارها قابل تقسیم به زیر معیارهای بعدی می‌باشند. این وضعیت می‌تواند بسته به ضرورت تا n زیر معیار در سطح عمودی و افقی افزایش پیدا نماید.

مرحله دوم، سنجه ها در یک ماتریس قرار گرفته و سپس تعیین اهمیت (وزن) معیار ها و زیر معیار ها می باشد. دو به دو آنها رابا هم مقایسه می کنیم، سپس بااستفاده از روش مرفال کردن تمام سنجه ها هم وزن می شوند.وزن هر فاکتور نشان دهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به فاکتورهای دیگر در عملیات تعیین مکان می باشد . بنابرین انتخاب آگاهانه و صحیح وزنها کمک بزرگی در جهت تعیین هدف مورد نظر می نماید .

  • معضلات تصمیم گیری چندمعیاره
  • فقدان استاندارد برای اندازه گیری معیارهای کیفی
    • فقدان واحد برای تبدیل معیارها به یکدیگر

بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد که به صورت بسیار مقدماتی در ادامه تبیین میدهیم: برای پیاده سازی روش AHP  لازم می باشد که :

الف) مدل سازی کنیم

در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می گردد. عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح می باشد. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری می باشد. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن می باشد به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته گردد) می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مساله تصمیم نشان داده شده می باشد (مهرگان،۱۳۸۳،ص۱۷۰)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل